NUD Prep Test 2019

โครงการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ป.4 - ป.6

           โครงการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) NUD PREP TEST 2019 เป็นโครงการที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้น  เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีโอกาสประเมินความรู้และศักยภาพของตนเองในการทดสอบความรู้พื้นฐาน  5  รายวิชาหลัก  ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ทั้งนี้สามารถนำผลการทดสอบมาเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ  หรือการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ต่อไป

*** วันที่สอบ ***

วันอาทิตย์ที่  24  พฤศจิกายน  2562  เวลา  08.30 12.00  น.

เปิดรับสมัครโรงเรียนประถมศึกษาเป็นศูนย์สอบ

โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาที่สนใจเป็นศูนย์สอบโครงการ NUD Prep Test 2019 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการเพื่อศึกษาข้อมูล  หากต้องการเป็นศูนย์สอบโครงการฯ โปรดส่งแบบตอบรับเป็นศูนย์สอบ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 ตารายละเอียดดังต่อไปนี้

  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ NUD Prep Test 2019

  ดาวน์โหลดแบบตอบรับ (สำหรับศูนย์สอบ)

  ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ NUD Prep Test 2019 (สำหรับผู้สมัครสอบ)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ

ลำดับ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ จังหวัด รายชื่อ
01 โรงเรียนนรบุตรศึกษา พิจิตร ตรวจสอบรายชื่อ
02 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ตรวจสอบรายชื่อ
03 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร ตรวจสอบรายชื่อ
04 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก ตรวจสอบรายชื่อ
05 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร พิจิตร ตรวจสอบรายชื่อ
06 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ตรวจสอบรายชื่อ
07 โรงเรียนสิ่นหมิน พิษณุโลก ตรวจสอบรายชื่อ
08 โรงเรียนศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ตรวจสอบรายชื่อ
09 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก ตรวจสอบรายชื่อ
10 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียมัธโนทัย ตาก ตรวจสอบรายชื่อ
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก ตรวจสอบรายชื่อ
12 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก เพชรบูรณ์ ตรวจสอบรายชื่อ
13 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์ ตรวจสอบรายชื่อ
14 โรงเรียนสายธรรม สุโขทัย ตรวจสอบรายชื่อ
15 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" พิจิตร ตรวจสอบรายชื่อ
16 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สุโขทัย ตรวจสอบรายชื่อ
17 โรงเรียนกวางตง สุโขทัย ตรวจสอบรายชื่อ
18 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก ตรวจสอบรายชื่อ
19 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ กำแพงเพชร ตรวจสอบรายชื่อ

*หมายเหตุ  อาจมีศูนย์สอบเพิ่มเติม โปรดติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091 031 6327
email : maneeratde@nu.ac.th