ติดต่อสมาคม

ที่อยู่

สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เวลาทำการ

จันทร์–ศุกร์: 08:30–16:30 น.
เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ติดต่อประสานงาน

นางสาว มณีรัตน์ ดีจอม
09-10316327