เกี่ยวกับสมาคม

เกี่ยวกับสมาคม

            สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครู ให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะส่งเสริมการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ระหว่างผู้ปกครองและครูในด้านที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียน

            โดยสำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

กฏระเบียบของสมาคม

(Rules And Regulation)

1.ชื่อสมาคม

         สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” ใช้อักษรย่อว่า ส.ป.ค.สมน. และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Naresuan University Secondary Demonstration School And Teacher Association ใช้อักษรย่อว่า NUD P.T.A.

2.เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะดังนี้                                                                          

         เป็นรูปช้างศึกอยู่ภายในโล่กลมแบบโบราณ และมีวงกลมเส้นบางส่วนบนของวงกลมมีข้อความว่า “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” ส่วนล่างของวงกลมมีข้อความว่า “Naresuan University Secondary Demonstration School And Teacher Association” ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสมาคม

3.ที่ตั้งสำนักงานสมาคมสำนักงานของสมาคม                                                         

          ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

4.วัตถุประสงค์ของสมาคม

        4.1 ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร หรือนิติบุคคล ในอันที่จะส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ ความประพฤติที่ดี มีอนามัยแข็งแรง เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

        4.2 เพื่อปร  ะสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครู ให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะส่งเสริมการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน

        4.3 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ระหว่างผู้ปกครองและครูในด้านที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียน

        4.4 ดำเนินการหาทุนเพื่อเป็นทุนในการส่งเสริมความเจริญในการศึกษาและด้านต่าง ๆ ของนักเรียน

        4.5 ส่งเสริมความเจริญให้แก่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนี้ จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และไม่ขัดต่อกฎหมาย

©2019 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved