ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

©2019 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved