ข่าวสาร

ข่าวสารสมาคม

             มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.4 เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนหัวแหลม และเข้าค่ายหัวแหลม โดยมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมมีปรัชญาการพัฒนาหัวแหลม ให้พวกเราได้พัฒนาเป็นคนดี มีปัญญาและสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
             ค่ายหัวแหลมให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวม ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำ เรียนรู้ลึกซึ้งด้วยตนเอง ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น มีความรอบรู้ และมีความสามารถในการเรียนที่สูงขึ้นอย่างแท้จริง โดยค่ายหัวแหลมตุลาคม 2019 นี้ จะจัดที่บ้านหัวแหลม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ในรอบคัดเลือก: ข้อสอบมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย โดยมีเนื้อหาเชิงวิชาการและความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกวิชาการฯ 
เพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 10 ทีม และทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจาก 5 เขตพื้นที่ พื้นที่ละ 2 ทีม รวมทั้งสิ้น 20 ทีม เข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย
ในรอบสุดท้าย: จะเป็นข้อสอบเชิงบูรณาการทุกสาขาวิชาในโอลิมปิกวิชาการฯ ที่มีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
โดยจัดแข่งขันในงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ” วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>> imso30