ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคม

โครงการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)


สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” ใช้อักษรย่อว่า ส.ป.ค.สมน. และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Naresuan University Secondary Demonstration School And Teacher Association ใช้อักษรย่อว่า NUD P.T.A.

ข้อตกลงการเป็นสมาชิกของสมาคม

สมาชิกสามัญประเภทผู้ปกครองนักเรียนจะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท
ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปีๆละ 1000 บาท ตามจำนวนบุตรที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


โครงการสนับสนุนโรงเรียนของสมาคม

โครงการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสนามฟุตบอล

โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกหกล้อมอบให้แก่โรงเรียนมัธยมสาธิต

โครงการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงจอดรถของโรงเรียน

โครงการสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งชุดประตูกระจกเพื่อกั้นพื้นที่ภายในห้องสมุดของโรงเรียน